KE STAŽENÍ

Čtenářský list

Ceník služeb poskytovaných Židovským muzeem v Praze

Knihovní řád

Článek 1

Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1. Knihovna Židovského muzea v Praze je v souladu se zakladatelskou smlouvou Židovského muzea v Praze veřejně přístupnou specializovanou knihovnou ve smyslu § 3 zákona č. 257/2001 Sb. Židovské muzeum je provozovatelem knihovny.

1.2. Posláním knihovny Židovského muzea v Praze (dále jen knihovny) je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

  1. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
  2. vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
  3. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
  4. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
  5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  6. a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

Článek 2

Knihovní fondy

2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v centrální evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Jedná se o dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii, politologii, dějiny umění a muzeologii. Jsou doplňovány podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých pracovníků muzea. Tito pracovníci za svou příruční knihovnu plně odpovídají.

2.3. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmí je poškozovat.

Článek 3

Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny Židovského muzea v Praze se stává osoba starší 15 let zaregistrováním, na jehož základě se jí vydá průkaz čtenáře. Osoby mladší 15 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Platnost průkazu čtenáře je omezena na určitou dobu a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti průkazu uživatel ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel zodpovídá za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je uživatel knihovny povinen neprodleně ohlásit pracovníkům knihovny. Poplatky za registraci a případné sankce za ztrátu průkazu jsou uvedeny v Ceníku služeb.

3.2. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: Příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození. Totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů je ověřena podle občanského průkazu nebo pasu. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.4. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném (uzamykatelné skříňky). Do studovny smí vstoupit jen s psacími potřebami, papíry či blokem nebo přenosným počítačem bez ochranného pouzdra.

3.5. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak rušit ostatní uživatele. Používání fotoaparátů, záznamových kamer a mobilních telefonů je možné jen se svolením pracovníka knihovny.

3.6. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a další materiály nebo předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost návštěvníků.

3.7. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně musí uživatelé počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.8. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.9. Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3.10. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníku knihovny.

3.11. Prostory knihovny mohou být z důvodu ochrany knihovního fondu před zcizením nebo poškozením sledovány kamerovým systémem. Návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb ve studovně knihovny může být zaznamenán.

Článek 4

Výpůjční služby a další služby

4.1. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.2. Knihovna půjčuje knihy z historického fondu pouze prezenčně.

4.3. Absenčně lze zapůjčit registrovaným uživatelům pouze knihy, které vyšly po roce 1945. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které knihy budou z tohoto ustanovení vyjmuty (dokumenty ve špatném stavu, bibliofilie, knihy z příručních knihoven zaměstnanců, atd.).

4.4. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 10 vázaných svazků prezenčně a 5 vázaných svazků absenčně.

4.5 Výpůjční doba je jeden měsíc. Pokud uživatel tuto lhůtu nedodrží, je povinen při vrácení zaplatit smluvní pokutu. Výše pokuty je uvedena v Ceníku služeb. Výpůjční lhůtu lze prodloužit až 3x, a to před jejím uplynutím, nežádá-li dílo další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení.

4.6 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

4.7. Mimo prostory knihovny si mohou půjčit knihy určené k prezenčnímu studiu na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. Před ukončením zaměstnaneckého poměru jsou povinni vrátit knihovně všechny vypůjčené knihy.

4.8. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů určených k prezenčnímu studiu mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.

4.9. Půjčování k výstavním účelům se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami, a registrované oddělením dokumentace muzea.

4.10. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného díla zasahovat.

4.11. Uživatel nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy má dílo vypůjčeno.

4.12. Meziknihovní výpůjční služby Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje vypůjčení nebo kopii dokumentu, který není v jejích fondech, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihoven v České republice. Na požádání zaměstnanců ŽMP zprostředkuje knihovna také mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS). Knihovna zprostředkuje MVS a MMVS podle pravidel výpůjční služby a za poplatky stanovené v Ceníku služeb.

4.13. Informační a bibliografické služby Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru. Knihovna vypracovává na požádání rešerše. Poplatky jsou uvedeny v Ceníku služeb.

4.14. Kopírovací služby Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku služeb.

Článek 5

Počítačová pracoviště

5.1. Počítačová pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

5.3. Uživatel se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud čtenář získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové či softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníku knihovny.

5.4. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům

5.5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.

5.6. Provoz sítě knihovny (počítače) může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě (počítače), případně z jiných závažných důvodů.

5.7. Poplatky za využití internetu viz Ceník služeb.

Článek 6

Poplatky a náhrady

6.1. Poplatky za využívaní služeb knihovny Židovského muzea v Praze jsou stanoveny v Ceníku služeb. Dále jsou v něm uvedeny poplatky za upomínky, kopírovací služby a vypracování rešerší.

6.2. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

6.3. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

6.4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 7

7.1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší se Knihovní řád ze dne 24. 9. 2002.

V Praze dne 21. 5. 2007

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Alena Jelínková, vedoucí knihovny

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]