Daniel Polakovič

Jméno a příjmení, tituly:

Mgr. Daniel Polakovič

 

Vědecké zaměření:

Kulturní a intelektuální dějiny Židů českých zemí, hebrejský knihtisk, epigrafika a paleografie, kodikologie, historická bibliografie a biografistika.

Výstavy:

2009
„Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609“
výstava ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 5. srpen – 8. listopad 2009
člen realizačního týmu
 
2011–2015
„Židé v českých zemích, 10.–18. století“
člen realizačního týmu pro přípravu nové expozice ŽMP  v Maiselově synagoze

Publikační činnost:


Knihy:

Katalóg kníh z bratislavskej synagógy, Bratislava : Inštitút judaistiky FF UK, 1999, 234s. (spolu s V. Trabalkou)
 
Boskovická synagoga. Průvodce, Praha – Boskovice : ŽMP, 2002, 63 s.; angl. verze: Boskovice Synagogue. Guide, Prague – Boskovice: JMP, 2002, 63s. (spolu s O. Sixtovou a A. Paříkem)

Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, Praha : Academia, 2015, 935s. (spolu s O. Bláhou, R. Dittmannem, K. Komárkem a L. Uličnou)
 
Cerroni, Jan Petr, Spisovatelé Království českého: Scriptores Regni Bohemiae. Díl I. A-B. Edičně zpracovali, textovým komentářem a poznámkami opatřili Martin Svatoš a kol. Praha : Filosofia, 2016, 497s. (edice a poznámky k biografickým heslám židovských autorů)
 

Výběr z článků, kapitol v monografiích a rezenzí:

K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.–18. storočí, Acta Judaica Slovaca, I (1993), s. 82–104.
Z dejín Židov v Devínskej Novej Vsi, in: Viliam Pokorný, ed., Devínská Nová Ves. Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, s. 257–258.

The Jewish Museum in Prague. A Selective Bibliography, Judaica Bohemiae, XXXII (1996), s. 164–181.
Additions to the Catalogue of Prague Hebrew Prints from the Collection of the Jewish Museum in Prague, Judaica Bohemiae, XXXIII (1997), s. 109–131. (spolu s A. Braunovou)

Cvi Hirsch Wachsman, V zemi Maharala a Masaryka. Črty z cest po Československu (1936), Židovská ročenka, 5759 (1998–1999), s. 143–153. (spoluautor překladu z jidiš)

Prager jüdische Vereine. Verzeichnis der Statuten, Jahresberichte, Sammelschriften und Jubiläumsvorträge, Judaica Bohemiae, XXXIV (1999), s. 135–158.

Jan Filipský (ed.), Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha: Libri, 1999. (12 biografických hesel)

Moše ben Jisrael Naftali Hirš Porit (Porges), Cesty na Cion (1650), Židovská ročenka, 5761 (2000–2001), s. 18–27.
Professor Vladimír Sadek. Bibliography of Works, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 310–326.

"Vypočujte si pesničku peknú...". Staršia jidiš poézia v Prahe v 17. –18. storočí a jej predstavitelia, in: Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 2001), Praha: Karolinum, 2003, s. 119–129.

Medieval Hebrew Inscriptions in Cheb (Eger), Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 5–51.

Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 167–192.

Gershon David Hundert , ed., The YIVO Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe, New York : YIVO, 2008, 2 sv. (hesla:  Leopold Weisel, Wolfgang Wessely, Fanny Schmiedl Neuda, Samuel Steinherz, Simon Hock, Gutmann Klemperer, Wolf Pascheles)

Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu /Judah Loew ben Bezalel, called Maharal. A Study on His Genealogy and Biography), in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 29–83, s. 29–83. (spolu s A. Putíkem)

Jehuda Leva ben Becalel (Maharal): Výběrová bibliografie / Judah Loew ben Bezalel (Maharal). Selected Bibliography, in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 483–491.

Barbara Staudinger, „Gantze Dörffer voll Juden”: Juden in Niederösterreich 1496–1670, Judaica Bohemiae, XLIV (2009), 1, s. 135–137. (recenze)

J. Baláček et al., Pamětní desky v Praze. Staré Město a Josefov, Praha: Národní památkový ústav, 2009. E-Book (CD-ROM). 

Hebrew Manuscript Fragments in the Czech Republic : A Preliminary Report, in: Andreas Lehnardt ed., Genizat Germania – Hebrew and Aramaic Binding Fragments from Germany in Context, Leiden - Boston: E. J. Brill, 2010, s. 329–332.
 
Samuel David Ungar (1886–1945) a nitrianska ješiva / A Native of Piešťany. Samuel David Ungar (1886–1945) and the Nitra Yeshiva, in: Eduard Nižňanský, ed., Piešťany a Trenčín v čase holokaustu / Piešťany and Trenčín during the Holocaust, Piešťany: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 186–205.
 
Nejstarší náhrobky na starém židovském hřbitově v Telči (edice), Židé a Morava 19, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. listopadu 2012, Kroměříž 2012, s. 7–29. (spolu s I. Steinovou)
 
Hebrejské rukopisné zlomky na vazbách inkunábulí a starých tisků knihovny františkánského kláštera v Chebu, in: Kamil Boldan – Jindřich Marek, eds., Libri catenati Egrenses: Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, s. 85–110.

Ke knižní kultuře českých a moravských Židů ve středověku, Bohemica Olomucensia, 5 (2013), 4, s. 329–335.

Knaanic Glosses from the Perspective of Judeo-Czech Studies. Lenka Uličná, Daniel Polakovič, in: Bláha, O. - Dittmann, R. – Uličná, L. (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background : Proceedings of a conference held in Prague on October 25-26, 2012, Prague : Academia, 2013, s. 303-317. (spolu s L. Uličnou)
 
Hebraika v rukopisných biografických lexikonech učenců českých zemí z konce 18. století, Listy filologické, 137 (2014), 1-2, s. 135-141.
 
On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of 11th to 13th Centuries in Hebrew Manuscripts, in: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A. (eds.), Jews and Slavs. Volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World, Jerusalem – Moscow: Mosty kuľtury Gesharim, 2014, s. 117–151. (spolu s O. Bláhou, R. Dittmannem, K. Komárkem a L. Uličnou)

Roman Jakobson’s Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses, in: Moskovich, W. – Chlenov, M. – Torpusman, A. (eds.), Jews and Slavs. Volume 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World, Jerusalem – Moscow: Mosty kuľtury Gesharim, 2014, s. 282–318. (spolu s O. Bláhou, R. Dittmannem, K. Komárkem a L. Uličnou)

A Bibliography of Jiří Fiedler, Judaica Bohemiae, L (2015), 1, s. 83-90.
 
The Jewish Garden in the New Town of Prague: New lessons learned from the archaeological investigations undertaken by the National Heritage Institute in the Capital City of Prague, in: Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval town : urban space in the Middle Ages - a place of coexistence and conflicts, Praha : Filosofia, 2015, s. 149-168. (spolu s T. Cymbalakem a V. Staňkovou)
 
Poslední vůle tachovského cadika: K osobnosti Joachima Adlera zvaného Nachum Sofer, Sborník Muzea Českého lesa v Tachově, 34 (2015), s. 23-43.
 
[Středověké hebrejské epigrafické památky v českých zemích do roku 1347], in: Blechová, Lenka - Doležalová, Eva - Musílek, Martin - Zachová, Jana (eds.), Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku: Od počátků do roku 1347, Praha : Historický ústav AV ČR - Filosofia, 2015, s. 212-222.
 
A bibliography of Jiří Fiedler (1935-2014), Judaica Bohemiae, L (2015), 1, s. 83-90.
 
New Findings about the Life of David Gans (1541-1613) and his Closest Relatives: a Study and Source Editions, Judaica Bohemiae, LI (2016), 1, s. 5-63. (spolu s A. Putíkem aj. Šulcem)
 
[Překlady hebrejských náhrobních nápisů], in: Niedhammer, Martina: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století - skupinová biografie, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 214-217.
 
Bibliography of Jan Heřman (1933-1986), Judaica Bohemiae, LII (2017), 1, s. 131-134.

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]