PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.

 

Odbor židovských dějin, vedoucí odboru, vědecká pracovnice pro období 1750-1848
E-mail: jewishhistory@jewishmuseum.cz

Vědecké zaměření

Sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850, hebrejský knihtisk a cenzura hebrejských knih v 18. a 19. století, hebrejská epigrafika.

Členství ve vědeckých a odborných organizacích a orgánech

 • Judaica Bohemiae, XLIII (2007) – dosud

Odborná a muzejní činnost

 • 2007, „Karel Fischer (1757–1844). Příběh klementinského knihovníka a hebrejského cenzora“
  Praha, Národní knihovna, 19. duben – 16. říjen 2007 (spolukurátor Jindřich Marek)
 • 2011–2015, „Židé v českých zemích, 10.–18. století“
  Praha, ŽMP, Maiselova synagoga, vernisáž 30. června 2015, vedoucí realizačního týmu a spoluautor expozice (ve spolupráci s A. Putíkem)
 • 2017–2020, „Židé v českých zemích, 19.–20. století“
  Praha, ŽMP, Španělská synagoga, vernisáž 16. prosince 2020, člen realizačního týmu

Publikační činnost

Monografie

 • Hebrejské zkratky. Výsledky epigrafického výzkumu textilní sbírky Židovského muzea v Praze / Hebrew Abbreviations. Results of Epigraphic Research  into the Textile Collection of the Jewish Museum in Prague, Praha: ŽMP, 2005, 167s. (spolu s  M. Scheibovou)
 • Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844), Praha: Národní knihovna ČR, 2007, 190s. (spolu s  J. Markem)

Nepublikované knihy

 • Druhý díl hebrejské kroniky „Děje časů“ od Abrahama Trebitsche z Mikulova. Příspěvek k výzkumu židovské historiografie 19. století. Disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav Blízkého východu a Afriky, Praha 2005, 388s.

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí:

 • The Czech-Jewish Assimilation Movement and its Reflection of Czech National Traditions, Judaica Bohemiae, XXXVI (2000), s. 143–159.
 •  “The Events of Times” by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg). The Chronicle and its Relationship to the Developement of Modern Historiography, Judaica Bohemiae, XXXVII (2001), s. 91–143.
 •  “Děje časů.” Židovské vyprávění o “marnivostech světa” z konce 18. století, Časopis Národního muzea, 2002, 3–4, s. 165–178.
 •  L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds.,Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Catalogue, Prague: JMP, 2003, s. 133–357. (spolu s L. Kybalovou, M. Scheibovou, M. Vondrovou)
 •  The Censorship of Hebrew Manuscripts in Vienna in the Early 19th Century: the Case of Abraham Trebitsch, Judaica Bohemie, XXXIX (2003), s. 93–103.
 • The Second Part of the Chronicle „The Events of Times“ (Qorot Ha-Ittim) by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg). A Contribution to the Research of 19th Century Jewish Historiography, Judaica Bohemiae, XL (2004), s. 22–60.
 • Der jüdische Historismus in Böhmen und Mähren am Anfang des 19. Jahrhunderts, in: K. Hödl, ed., Historisches Bewusstsein im jüdischen Kontext. Strategien – Aspekte – Diskurse, Schriften des Centrums für Jüdische Studien 6, Innsbruck–Wien–München–Bozen 2004, s. 45–53.
 • Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova, in: Z. R. Nešpor, ed., Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku, Praha 2005, s. 79–89.
 • Protižidovské bouře v Praze roku 1744, Židovská ročenka, 5767 (2006–2007), s. 47–62.
 • Židovské osvícenství v Praze, Židovská ročenka, 5768 (2007–2008), s. 42–63.
 • Karl Fischer (1757–1844) I. The Life and Intellectual World of a Hebrew Censor, Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 125–177.
 • Karl Fischer (1757–1844) II. The Work of a Hebrew Censor, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 5–63.
 • Věra Leininger, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emazipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 219–226. (recenze)
 • Ivana Ebelová a kol., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794, Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007, Český časopis historický, 106 (2008), 4, s. 894–899. (recenze spolu s A. Putíkem)
 • Gershon David Hundert , ed., The YIVO Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe, New York : YIVO, 2008, 2 sv. (hesla: Avraham Trebitsch of Mikulov, Alexander Kisch, Nathan Ehrenfeld, Samuel Freund, Isidor Heller)
 • Co se přihodilo pod sluncem… Evropské události let 1809 a 1810 očima mikulovského kronikáře Abrahama Trebitsche, Židovská ročenka, 5769 (2008–2009), s. 64–84.
 • Povijan na Tóru jako pramen židovské epigrafiky, in: D. Veselská, Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů, Praha: ŽMP, 2009, s. 57–74.
 • Samuel Landau versus Karl Fischerl und Eleasar Fleckeles: Der Streit um Priorität und Rabbinertitulaturen in der Prager jüdischen Gemeinde nach dem Tod Ezechiel, Judaica Bohemiae, XLV (2010), 2, s. 73–103.
 • Mezi osvícenci, rabíny a státem: Cenzura hebrejských knih v Čechách 1781–1848 (Zwischen Aufklärern, Rabbinern und Staat: Die Zensur hebräischer Bücher in Böhmen 1781–1848), Judaica Bohemiae, XLVI (2011) – Supplementum, s. 145–158, 325–336.  
 • Michel L. Miller, Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emancipation, Judaica Bohemiae, XLVI (2011), 1, s. 139–149. (recenze)
 • Úpadek a vzestup hebrejského knihtisku v Čechách, 1780–1850, in: O. Sixtová, ed., Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě, Praha: Academia, ŽMP, 2012, s. 215–237.
 • Židé v českých zemích raného novověku, in: Ivo Cerman – Marie Šedivá Koldinská a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha: NLN, 2013, s. 335–369. (spolu s I. Cermanem)
 • Martina Niedhammer, Nur eine „Geld-Emancipation“? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Grossbürgertums 1800–1867, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 1, s. 121–127. (recenze)
 • Jews in the Bohemian Lands, 10th-18th Century. The Jewish Museum in Prague’s New Permanent Exhibition in the Maisel Synagogue, Judaica Bohemiae, L (2015), 2, s. 109–122.
 • Židovské osvícenství v českých zemích, in: I. Cerman a kol., Habsburkové 17401918. Vznikání občanské společnosti, Praha: NLN, 2016, s. 125–141, 735–737.
 • Anti-Jewish Violence in Prague, 1744, through Contemporary Eyes: The Testimony of Joseph Kirschner Shohet, Judaica Bohemiae, LII (2017), 1, s. 5–46.
 • The Ramschak Chronicle: New Findings about the Genesis, Reception and Impacts of the Forgery, Judaica Bohemiae, LII (2017), 2, s. 33–67.
 • Ramschakova kronika – židovské falzum z doby Rukopisů, in: Dalibor Dobiáš, ed., Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění 1–2, Praha: Academia 2019, s. 1127-1152.
 • Židé mezi Prahou a Mikulovem. Pokus o souhrnné zpracování dějin Židů v českých zemích, Roš chodes. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 4/2020, s. 18-19. (recenze, spolu s A. Putíkem a D. Baránkem)
 • Official Discussions about the Toleration of Jews in Bohemia: On the Circumstances Surrounding the Issuance of the so-called Edict of Toleration in 1781, Judaica Bohemiae, LV (2020), 1, s. 5–57.
 • The Prague Jewish Museum and Its Role in Jewish History Research between 1945 and 2019, Judaica Bohemiae, LV (2020), 1, s. 99-130. (spolu s A. Putíkem)
 • Jews in the Bohemian Lands, 19th-20th Centuries: New Permanent Exhibition of the Jewish Museum in Prague at the Spanish Synagogue, Judaica Bohemiae, LVI (2021), 1, s. 93-111. (spolu s M. Sidenberg a J. Šplíchalovou)
 • Počátky židovské emancipace v Čechách: tzv. toleranční patent pro české Židy z 19. října 1781, Židovská ročenka, 5782 (2021–2022), s. 22–37.
 • Under the Pressure of the Enlightened State: Changes in the Burial Customs of Prague Jews during the Reign of Joseph II, Judaica Bohemiae, LVII (2022), 2, s. 31-72.
 • Protižidovské násilnosti v Praze za válek o rakouské dědictví ve světle dobových svědectví [Anti-Jewish Violence in Prague During the War of the Austrian Succession in the Light of Period Testimonies], Documenta Pragensia, XLI (2022), Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století, s. 113-133.
 • Proměny vzdělávání českých Židů za vlády Josefa II. [Changes in the Education of Bohemian Jews during the Reign of Joseph II.], Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století, 13 (2023), 2, s. 23–53.
 • Proměny židovských pohřebních zvyklostí v Praze na konci 18. století, Židovská ročenka, 5784 (2023–2024), s. 53–74.
>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]