Židovské tradice a zvyky I

Expozice je instalována v přízemí a na galerii Klausové synagogy

Bohoslužba a základní prameny judaismu

V hlavní lodi se nachází první část expozice, zabývající se problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků. Návštěvník se zde nejdříve seznámí se základní charakteristikou a prameny judaismu, kterými jsou Hebrejská bible a Talmud.

Ve středu prostoru, v místě původního řečniště zvaného bima, se vystavuje rozvinutý svitek Tóry (Pěti knih Mojžíšových), jehož předčítání tvoří nejvýznamnější část synagogální liturgie. Svitek doprovází jeho obvyklé příslušenství – ručička, pláštík, povijan, štít a nástavce. Vitríny ve středové části ukazují modlitební knihy a rituální předměty, užívané ve všední dny a o šabatu (modlitební plášť, modlitební řemínky, pokrývky hlavy, svícny, kořenky).

Synagoga, její význam a vybavení

Na východní stěně zaujme barokní svatostánek, v němž jsou uloženy oblečené svitky Tór. Prostor při svatostánku je vyhrazen tématice synagogy a jejího vybavení, k němuž patří vedle již jmenovaných předmětů i opona a drapérie. Zvláštní pozornost se zaměřuje na vysvětlení symbolického vztahu mezi synagogou a Jeruzalémským chrámem.

Židovské svátky

Ve vitrínách při obvodu sálu se představují jednak Vysoké svátky (Nový rok, Den smíření), jednak svátky poutnické (Pesach, Šavuot, Sukot, Šemini aceret a Simchat tora). Při prezentaci témat se využily především rukopisné a tištěné knihy a vzácné synagogální opony.

Intimní prostor pod západní galerií je zasvěcen nejdůležitějším půstům a náboženským slavnostem Chanuka a Purim. Za zmínku stojí především sbírka chanukových svícnů a svitky knihy Ester.

Běh života I – narození, obřízka, dospělost, svatba i rozvod

Na severní galerii začíná úvodní oddíl druhé části expozice nazvané Běh života. Prohlídka začíná na severní galerii tématem narození. Vedle tématu narození se zde přibližuje především obřízka a vykoupení prvorozeného. Mezi exponáty vyniká iluminovaný rukopis předpisů a požehnání pro obřízku z roku 1727 a zdobené povijany na Tóru darované na počest narození.

Dalším připomínaným životním mezníkem je dosažení dospělosti, které se oslavuje obřadem, při němž je chlapec prohlášen bar micva (synem příkazu) a dívka bat micva (dcera příkazu).

Zvyklosti při zásnubách a svatbě dokládá množství exponátů, mezi nimi iluminované svatební smlouvy a cínové talíře sloužící jako dar učeným ženichům. Rozvod a obřad chalica ilustruje rozvodová listina zvaná get a zvláštní střevíc.

Židovská domácnost

Na západní galerii se představuje židovská domácnost s důrazem na typické rituální předměty – mezuzu a mizrach. Zvláštní vitríny seznamují s problematikou kašrutu a rituální porážky a se zvláštnostmi pesachové kuchyně.

Expozice jako Židovské tradice a zvyky II pokračuje v Obřadní síni

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]