Lenka Uličná

Jméno a příjmení, tituly:

PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

Vědecké zaměření (hlavní obory):

hebraistika, judaistika, lingvistika, literární věda

Členství ve vědeckých a společenských institucích:

členka sbírkotvorné komise Židovského muzea v Praze (2013 – dosud)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Reg. č. GA UK 257774, (léta řešení 2007-2008) Mezi izolací a integrací. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze
Hlavní řešitel

Reg. č. GA ČR P406/11/0861 (léta řešení 2011–2013) Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Spoluřešitel

Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0275 (léta řešení 2010–2013) Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů Poskytovatel: Evropský sociální fond
Spoluřešitel

Reg. č. GA ČR P406/11/0861 (léta řešení 2011–2013) Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Spoluřešitel

Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0300 (léta řešení 2010–2013): Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií Poskytovatel: Evropský sociální fond
Spoluřešitel

Reg. č. poskytovatele115/09 (léta řešení 2009–2013) Challenging the Narrative of Czech-Jewish History in the Early Modern and Modern Period. Pokus o nové podání česko-židovských dějin v raně novověkém a moderním období Poskytovatel: Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe
Spoluřešitel

Pedagogická činnost:

LS 2008 spoluúčast na přednáškovém cyklu Středověký judaismus: mezi izolací a integrací, FF UK v Praze

2007– dosud lektorka při Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP v Olomouci

 

květen 2013 Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, přednáška: Czech Language and Jews

prosinec 2012 FF ZU Plzeň, přednáška Kenaanské glosy: K otázce židovské češtiny ve 13. století

květen 2012 frazeologický seminář na Katedře slovanské filologie Filologické fakulty Petrohradské univerzity, přednáška Středověké české glosy psané hebrejským písmem

prosinec 2007 Universität Wien, přednáška Zu alttschechischen Glossen in mittelalterlichen hebräischen Texten

listopad 2007 Minikurz hebrejštiny, mezinárodní veletrh Expolingua Praha 2007 (s Šárkou Doležalovou)

říjen 2007 Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze: Škola tosafistů a česká identita, přednáškový cyklus Mezi izolací a integrací: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

Odborná spolupráce na přípravě výstavy: 2014 – Příběh pokračuje: Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014. Praha, Galerie Roberta Guttmanna.

Účast na seminářích, konferencích:

prosinec 2005 19. mezinárodní studentský a postgraduantský workshop Žďárek, Jilemnice, FF UK, příspěvek: Ke staročeským glosám ve středověkých hebrejských spisech

prosinec 2006 21. mezinárodní studentský a postgraduantský workshop Žďárek, Jilemnice, FF UK, příspěvek: K judeoslavistice

duben 2008 Międzynarodowa konferencja Podzwonne dla granic : Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Jugowice, Uniwersytet Wrocławski, příspěvek: Kenaanský jazyk: Čeština a/nebo polština?

duben 2008 Międzynarodowa konferencja Podzwonne dla granic : Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Jugowice, Uniwersytet Wrocławski, příspěvek: Kenaanský jazyk: Čeština a/nebo polština?

červen 2006 Međunarodni slavistički skup 11, Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, příspěvek: Slovanské glosy v hebrejských středověkých rukopisech českého původu

červen 2007 Međunarodni slavistički skup 12, Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, příspěvek: Nový vymřelý slovanský jazyk – jazyk kenaanský?

květen 2008 konference Mladí lingvisté, FF UP Olomouc, příspěvek: Roman Jakobson a staročeské glosy ve středověkých hebrejských spisech

listopad 2008 24. mezinárodní studentský a postgraduantský workshop Žďárek, Jilemnice, FF UK, příspěvek (s Oldřichem Uličným): Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština)‏

únor 2009 24. mezinárodní studentský a postgraduantský workshop Žďárek, Jilemnice, FF UK, příspěvek (s Oldřichem Uličným): Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština)‏

září 2009 mezinárodní konference Eurolingua & Eurolitteraria, TU Liberec, příspěvek: Tematický infinitiv aneb Vyřešit to tu nejspíš nevyřešíme… (Příspěvek k judeoslavistice)

září 2009 mezinárodní konference Eurolingua & Eurolitteraria, TU Liberec, příspěvek: Tematický infinitiv aneb Vyřešit to tu nejspíš nevyřešíme… (Příspěvek k judeoslavistice)

listopad 2009 Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. 4. Bohemicum Dresdense, Technische Universität Dresden, příspěvek: Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber

září 2010 mezinárodní workshop Central European Jewish Studies: The students' voice, FF UP Olomouc, příspěvek: The Torah binders from the collections of the Jewish museum in Prague

prosinec 2010 27. mezinárodní studentský a postgraduantský workshop Žďárek, Litoměřice, FF UK, příspěvek: Příslovce a predikativa

květen 2011 20. Linguistik-Tage in Prag, GeSuS, MU Praha, příspěvek: Das so genannte Prädikativum im Tschechischen

říjen 2011 2nd International Students’ Workshop: Central European Studies: The Students' Voice, FF UP Olomouc, příspěvek: Knaanic Language – Interpretations of the Term

červen 2012 BAJS Annual Conference: The Jews and the Sciences, UCL Londýn, příspěvek: Abraham ben Azriel - the first Czech linguist?

červenec 2013 16th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem, prezentace posteru: Knaanic Glosses – Back to Manuscripts

září 2012 3rd International Students' Workshop, Central European Jewish studies : The Students' Voice, FF UP Olomouc, příspěvek: Abraham ben Azriel's contribution to Czech grammatography

říjen 2012 Mezinárodní konference Knaanic Language: Structure and Historical Background, FF UK Praha, příspěvek: : Knaanic glosses from the perspective of Judeo-Czech studies

září 2013 XVI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland, FF UK Praha, příspěvek: Universität Trier, příspěvek: Kenaanische Glossen am Rande der Jiddistik

listopad 2013Mezinárodní workshop Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens oder des Konflikts? Praha, HÚ AV ČR, příspěvek: Everyday life of Jews and Christians as presented in the so-called Knaanic glosses

Publikační činnost (výběr):

editor nebo spoluautor:

Ondřej Bláha ‒ Robert Dittmann ‒ Lenka Uličná (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25‒26, 2012 Prague: Academia, 2013

(S Ondřejem Bláhou, Robertem Dittmannem, Karlem Komárkem a Danielem Polakovičem), Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země , Praha: Academia, v tisku.

Kapitoly v monografiích

„Čeština a semitské jazyky“, in: Robert Dittmann et al., Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 177‒180.

„Hlavní proudy středověkého (pre)aškenázského myšlení a tzv. pražská komentátorská škola. Hledání identity v podmínkách izolace a integrace“, in: Jiřina Šedinová a kol., Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Mezi integrací a izolací, Praha: Academia, 2011, s. 268‒331.

Kuntoš Jaroslav – Uličná Lenka – Veselská Dana, Slovacika v podsbírce „judaika“ Židovského muzea v Praze. Acta Judaica Slovaca, 21, 2015, pp. 105-120. ISBN: 978-80-8060-357-1.

Jaroslav Kuntoš – Pavlína Schneider – Michaela Sidenberg – Lenka Uličná – Dana Veselská, Acqusition Activity in the ´Judaica´ Sub-collection Groups of the Jewish Museum in Prague, 1994-2014. Judaica Bohemaie, L (2015), 1, pp. 91-116. ISSN: 0022-5738.
 

editor nebo spoluautor:

„Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters“, in: Bettina Bock (ed.), Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena, 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e. V. PHILOLOGIA ‒ Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Bd. 144, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010, s. 453‒462.

„Heinz Jakob Tauber a moravská němčina“, in: Petr Pálka (ed.), Židé a Morava XVII. Sedmnáctý svazek ediční řady Židé a Morava, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska 2011, s. 199‒204.

„Jekuṭiʾel Zalman ha-Kohen a první nepřímé zmínky o zvukové stránce češtiny, in Bohemica olomucensia, s. 271–278 (v tisku).

„Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština?“, in: Jaroslav Lipowski ‒ Dorota Żygadło-Czopnik (eds.), Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2009, s. 307–314.

„Roman Jakobson a staročeské glosy ve středověkých hebrejských spisech“, Bohemica Olomucensia 3. Filologica Juvenilia (2009), s. 13‒23.

„Tematický infinitiv aneb Vyřešit to tu nejspíš nevyřešíme… (Příspěvek k judeoslavistice)“, in: Oldřich Uličný (ed.), Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 165–169.

„Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen“, In Martin Lachout, M. (ed.), Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 355–364.

„Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber“. In Holger Kuße, Claudia Woldt, (eds.), Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense 13.–14. November 2009 (= Specimina philologiae Slavicae Band 163). München – Berlin: Otto Sagner, 2011, s. 43–52.

„Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber“. In Holger Kuße, Claudia Woldt, (eds.), Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense 13.–14. November 2009 (= Specimina philologiae Slavicae Band 163). München – Berlin: Otto Sagner, 2011, s. 43–52.

(S D. Polakovičem), „Knaanic Glosses from the Perspective of Judeo-Czech Studies“, in: Ondřej Bláha ‒ Robert Dittmann ‒ Lenka Uličná (eds.), Knaanic Language: Structure and Historical Background. Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25‒26, 2012, Prague: Academia, 2013, s. 303‒317.

(S Ondřejem Bláhou, Robertem Dittmannem, Karlem Komárkem a Danielem Polakovičem), „Roman Jakobsonʼs Unpublished Study on the Language of Canaanite Glosses“, in: Jews and Slavs 24 (2012), v tisku.

(S Ondřejem Bláhou, Robertem Dittmannem, Karlem Komárkem a Danielem Polakovičem), „On the Problem of Judeo-Czech and the Canaanite Glosses of 11th to 13th Centuries in Hebrew Manuscripts“, in: Jews and Slavs 24 (2012), v tisku.

Autorství katalogových hesel pro odborné publikace:

Slovník judaik, Praha: ŽMP, 2004. Redakce: Eva Kosáková. Odborná spolupráce: Alexander Putík. Autoři hesel: Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Michaela Scheibová, Olga Sixtová, Lenka Uličná.

Veselská, Dana, Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze. Laces from the Collections of the Jewish Museum in Prague. Spolupracovali: Iveta Cermanová, Michaela Hájková, Vlastimil Konopiský, Veronika Nauschová, Helena Votočková, Bohdan Vrabec, Lenka Uličná, Michaela Scheibová. Praha: ŽMP, 2004.

Dictionary of Judaica. Praha: ŽMP, 2005. Ed. Eva Kosáková. Specialist Collaboration with: Alexander Putík. Entries written by: Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Michaela Scheibová, Olga Sixtová, Lenka Uličná.

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]